Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome ettevõtete ärilised sidemed on viimasel ajal üha tihenenud. Mehhatroonika valdkonna arengut toetavad Soomes Koneteknologiakeskus Turku OY ja Eestis IMECC OÜ. Mõlema riigi ettevõtete vajaduste selgitamiseks ja keskuste töö koordineerimiseks uuris HeiVäl Consulting 15 Põhja-Eesti ning 15 Lõuna-Soome mehhatroonika valdkonna ettevõtet.

Kaardistasime ja analüüsisime ettevõtete:
• turgusid ja tooteid,
• tehnoloogilist võimekust,
• teadus- ja arendustööalast võimekust,
• kvaliteedijuhtimise korraldust ja
• kogemusi klastrialases koostöös osalemises.

Uuringu tulemusena ilmnes:
Eesti ettevõtete tegutsemispõhimõtteid võib võrrelda üksiku orava käitumisega (vt joonis 1). Nad on paindlikud ja teevad palju muudatusi, kuid võrreldes Soome kolleegidega on vähem koostööaltid ja seega ka tootearendus toimub põhiliselt oma organisatsiooni sees.

Soome ettevõtted tegutsevad nagu grupp lõvisid (vt joonis 1). Fokusseeruvad suurklientidele, teevad nendega ja teiste partneritega koostööd, mõõdavad palju tehnilisi parameetreid tootmisprotsessi käigus, mitte hiljem täiendava tegevusena. Samuti keskendutakse müügile ja klienditeenindusele ning suudetakse müüa ka Euroopast kaugemale. See võimaldab Soome ettevõtetel stabiilsemalt töötada.

Orav ja lovid
Joonis 1. Eesti ja Soome ettevõtete paindlikkuse ning koostöövalmiduse võrdlus.
Uuringu tulemustest lähtuvalt:
Soovitused Eesti ettevõtetele:
• Erineva koostöö kogemus on väike, oleks vaja vastavat koolitust ja motivatsiooniskeeme.
• Suunata kliendifookus senisest enam suurettevõtetele ja arendada oma tegevust nende vajadustest lähtuvalt, samuti arendada margitruudust.
• Leida koostöövorm, mille abil rakendada tegevuskeskset mõõtmist ja suurendada tootmise täpsusklassi.

Soovitused Soome ettevõtetele:
• Turundus väljaspool Euroopat on alanud, kuid pole veel jõudnud märgatavate tulemusteni.
• Uurida paindlikkuse taset ja olulisust klientidele ning koostada ettevõttepõhine rakenduskava.
• Kaasata Eesti ettevõtteid Soome võrgustikesse ja koostööalgatustesse.

Soovitused kahe riigi koostöö arendamisele:
• Kahe riigi koostöös oleks turundus väljaspool Euroopat odavam ja tulemuslikum.
• Kuna Eesti ja Soome klientide tegevusvaldkonnad on erinevad, siis võiks analüüsida täiendava ristmüügi võimalusi olemasolevatele klientidele aparaaditööstuse, autotööstuse jm. valdkondades.
• Kaardistada klientide tagasiside ja koostada selle põhjal individuaalsed ja gruppide plaanid.
• Kaardistada sisseostu vajadused ja arendada omavahelist müüki.
• Eestisse rajatav keskus (www.imecc.ee) motiveeriks koostööd alustama ja tugevdaks mõlema maa ettevõtete võimekust suurklientide segmendis.
Uuring viidi läbi INTERREG IVA projekti “INNOREG – Uudsete äristruktuuride arendamine konkurentsivõime tagamiseks” raames. Tellijaks oli Tallinna Ettevõtlusamet.

Uuringu tulemustega saab põhjalikumalt tutvuda siin.

 

 Avalda arvamust