Tasuvusanalüüs

Kliendi vajadus
Äriidee realiseerub vaid juhul, kui autor teema nii enda kui ka potentsiaalsete investorite jaoks selgeks teeb. Tuleb leida vastused järgmistele küsimustele:

 • Millised on reaalsed võimalused äriprojekti teostamiseks?
 • Kui suur on esialgne investeering?
 • Mis aja jooksul see end investoritele ära tasub?

Tasuvusanalüüsi sisu
Projekti tasuvust hinnatakse projekti kulu ja eeldatava kasu omavahelise võrdlemise teel. Tasuvusanalüüsi koostamise raames kasutatakse järgnevaid meetodeid:

 • tasuvusaeg – see näitaja mõõdab, kui kiiresti projekti elluviimiseks esialgselt kulutatud raha organisatsioonile tagasi tuleb;
 • praegune puhasväärtus – see meetod näitab tulumaksujärgsete rahavoogude nüüdisväärtuse ja investeeringute esialgsete kulude vahet;
 • sisemise tulususe rentaablus – selle meetodi abil antakse vastus küsimusele, millise tulususe projekt annab; modifitseeritud sisemine rentaablus – selle meetodi abil võrreldakse lõppväärtuse esialgsete kuludega, arvestades projekti lõpptähtaega;
 • tasuvuspunkti analüüs – selle meetodi abil arvutatakse välja minimaalne tootmismaht, mille puhul saavutatakse kasum.

Väärtus kliendile
Tasuvusanalüüsi tulemusena on ettevõtja võimeline:

 • hindama äriprojekti käivitamiseks vajaliku investeeringu suurust;
 • määratlema äriprojekti tulusust;
 • hindama äriprojekti tasuvusaja pikkust;
 • määratlema tootmis-/teenindusmahu kasumlikkust.

Majandusharu kogemus

 • Biotehnoloogia
 • Ehitus
 • Ehitusmaterjalide tootmine
 • Haridusasutus
 • Hotellindus ja SPA
 • Kergetööstus
 • Kütuse tootmine
 • Toiduainetööstus
 • Transport
 • Raudtee infrastruktuur
 • Raudtee veerem