Enesehindamine

Kliendi vajadus

Uute eesmärkide püstitamine ilma tegevusi analüüsimata on organisatsioonides tihti tavaks. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks oleks aga vaja perioodiliselt teostada enesehindamist, mis võimaldab teadvustada, kas süsteemid, rutiinid ja protseduurid täidavad neile pandud eesmärke ja ülesandeid, ning kas neid ka süsteemselt parendatakse. Enesehindamise protsess annab organisatsioonile võimaluse õppida:

 • oma tugevustest ja parendusvaldkondadest;
 • kui kaugele on jõutud teel täiuslikkuse poole, kui kaugele tuleb veel minna;
 • milline on organisatsioon teistega võrreldes;
 • kuhu tuleb keskendada oma piiratud ressursid maksimaalse tulu saamiseks;

Enesehindamise sisu
Enesehindamine on kõikehõlmav, süstemaatiline ja regulaarne organisatsiooni tegevuste ja tulemuste ülevaatus vastavalt mingile täiusliku ettevõtte mudelile (model of organizational excellence). Enesehindamise protsess võimaldab organisatsioonil selgelt välja tuua oma tugevad küljed ja valdkonnad, kus on võimalik teha parendusi ning see lõpeb parendustegevuste planeerimisega, mille arengut seejärel jälgitakse.

Organisatsioon saab süsteemse (põhjus-tagajärg) arusaamise juhtimise seostest tulemustega.

 • Juhtimise all keskendutakse järgmistele teemadele: eestvedamine, töötajad, poliitika ja strateegia, partnerlus ja ressursid, protsessid.
 • Tulemuste all vaadeldakse valdkondi: töötajad, kliendid, ühiskond, toimivuse võtmetulemused.

Väärtus kliendile

 • Organisatsiooni edusamme saab efektiivsemalt mõõta
 • Kogu organisatsioonis paraneb kvaliteediteadlikkus
 • Paranevad tegevuste planeerimise fokuseeritus ja strateegilisus
 • Paraneb töötajate ja juhtkonna pühendumus ja osalus pideva parendamise protsessis
 • Paranevad kliendirahulolu, organisatsiooni tulemuslikkus ja  finantstulemused

Majandusharu kogemus

 • avalik sektor (ministeerium)
 • ehitus
 • elektroonikatööstus
 • omavalitsused (Eestis, Soomes)
 • tervishoid ja sotsiaalvaldkond
 • toiduainetööstus
Eestikeelne enesehindamise tööriist/keskkond “Peegel”:
http://www.eaq.ee/enesehindamise-keskkond-peegel

 

 

Enesehindamise koolitusmaterjalid organisatsioonidele

Edasipürgiva organisatsiooni (C2E) koolitusmaterjalid organisatsioonidele

Edasipürgiva organisatsiooni (C2E) koolitusmaterjalid välishindajatele