HeiVäl Consulting aitas Keskkonnaministeeriumi tellimusel ajavahemikul 16.04.2012 kuni 15.06.2012 koostada Cleantech Estonial
tulevase Tööstusheite seaduse mõjude hindamise analüüsi.

Eesmärgiks oli selgitada välja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) õigeaegse ning puudusteta ülevõtmisega Eesti Vabariigi keskkonnaõigusesse kaasnevad majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud.

Uuringu läbiviimise tulemusel võib kokkuvõtvalt öelda, et Tööstusheite seaduse kehtestamine ilma erisuste rakendamiseta toob endaga kaasa Eestis olulise ettevõtluskeskkonna halvenemise, mis väljendub:
• ettevõtete majandusnäitajate halvenemises ja
• töökoormuse suurenemises.

Tööstusheite seaduse kehtestamine mõjutab tööstusettevõtteid selliselt, et seitsmeaastase perioodi vältel võib prognoosida majandusliku mõju suuruseks ca 2,74 mld eurot. Suurim mõju on põllumajandustootjatele (668 mln eurot) ja põlevkivi töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele (653 mln eurot). Teise suurema grupi moodustavad keemiatööstuse (504 mln eurot), elektri ja soojuse tootmise (422 mln eurot) ning jäätmekäitluse (407 mln eurot) ettevõtted. Teistes valdkondades on keskkonnanõuete karmistumisega seonduv kulu märkimisväärselt väiksem.

Seega võttes arvesse tasakaalustatud keskkonna- ja majandusmõjusid ilmnes uuringu tulemusel, et parimaks stsenaariumiks on, kui Eesti Vabariigi Valitsus taotleb Euroopa Komisjonilt tulenevalt tööstuse piirkondlikust eripärast eritingimusi.
Tööstusheite seadusele kehtestamisele eelneval perioodil ja hiljem on vajalik viia läbi teavituskampaaniad, mis aitavad kohalikel ettevõtjatel paremini mõista kaasnevaid piiranguid ning nendega kohanemise võimalusi.
Uuringu tulemustega saab põhjalikumalt tutvuda siin.

 Avalda arvamust