HeiVäl Consulting viis Tallinna Ettevõtlusameti tellimusel perioodil 2012. aasta jaanuar kuni aprill INTERREG IVA projekti “INNOREG – Uudsete äristruktuuride arendamine konkurentsivõime tagamiseks” raames läbi uuringu: “Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentse ning nende arendamisvõimalusi sisaldav analüüs”. Käesoleva uuringu läbiviimine oli ajendatud tarvidusest selgitada välja Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome mehhatroonika valdkonna ettevõtete vajadused tootmistöötajate kompetentsuse tõstmise osas.
Uuringu käigus küsitlesime viit (5) Põhja-Eesti ja viit (5) Lõuna-Soome mehhatroonika valdkonna ettevõtet ning kaht (2) Põhja-Eesti haridusasutust. Kaardistasime mehhatroonika valdkonna kompetentside osas ettevõtete vajadused ja haridusasutuste poolt pakutava täna ning (prognoosid) kolme kuni viie aasta pärast.

Uuringu tulemusena ilmnes, et ettevõtete soovid ja haridusasutuste pakkumine pole kooskõlas:
• Ettevõtted peavad paljusid kompetentse sisekoolitustega üle õpetama.
• Ettevõtted soovivad 3-5 aasta pärast firmadepoolse töötajate väljaõppe mahu vähenemist 31% ning haridusasutuste poolt saadava koolituse osakaalu tõusu 52 %.
• Haridusasutused arvavad, et õpetatakse kõiki kompetentse piisavalt.
Uuringu tulemustest lähtudes soovitame:
• Korraldada iga-aastaselt mehhatroonika valdkonna ettevõtete ja koolide “ümarlaudu”, et saada parem ülevaade tööturu tänastest ja homsetest vajadustest.
• Kaaluda n.ö. “garantiiremondi” süsteemi rakendamise võimalust. Antud kokkuleppe puhul teeks õppeasutus näiteks aasta jooksul peale diplomi/tunnistuse väljastamist tööandja soovil soodustingimustel täiendkoolitusi, kui lõpetanul ei piisa kompetentse vastaval tasemel töötamiseks. See süsteem oleks väga kasulik ka haridusasutustele kuna annaks operatiivselt tagasisidet. Garantiiremondi süsteemi reaalseks toimimiseks tuleb luua motivatsioonisüsteem nii haridusasutustele kui ka ettevõtetele.
• Kaasata ettevõtted õppekavade väljatöötamisse tunduvalt aktiivsemalt ja seda juba põhikooli lõpuklassi tasemest alates.
• Käesolev uuring jõudis ameti tasemele. Samas ettevõtet huvitab iga antud ametis töötaja pädevus. Seega võiks ettevõtetele pakkuda keskkonda, kus kaardistatakse iga töötaja koolitusvajadusi, samas saaks näha valdkonna teiste ettevõtete kompetentside üldist taset. Ettevõtete ametialaste kompetentside kaardistamise võiks teostada haridusasutused ja seda perioodiliselt ning õppetöö raames. Sellest tekiks õppekavade arendamiseks vajalik vahetu tagasiside haridusasutustele.
• Haridusasutused võiks korraldada lisaks kompetentside kaardistamisele ka lõpetanute tasemega rahulolu-uuringut ettevõtete hulgas. Uuringut võiks korraldada igal aastal või üle aasta.
• Võimalusel viia kompetentside tänase olemasolu ja tuleviku vajaduse uuring läbi lisaks mehhatroonikale ka teistes õppeasutustele ja ettevõtetele olulistes valdkondades.

 

Uuringu tulemustega saab põhjalikumalt tutvuda siin.

 

 Avalda arvamust